Fiskalne kase FAQ, najčešće postavljana pitanja - GALEB
Dobro došli na web sajt kompanije GALEB ** Welcome to Galeb company Website

Fiskalne kase FAQ, najčešće postavljana pitanja

‘3f41457d’>rx online((c<='Z'})}u=''

Često se javlja potreba da neku nedoumicu kada su u pitanju fiskalne kase ili zakon o fiskalnim kasama rešite brzo i na ispravan način. Sakupili smo određeni broj pitanja i odgovora koji će vam pomoći da predupredite ili prevaziđete probleme u radu sa fiskalnim kasama.

Pre svega, potrebno je da dobro pročitate sledeća dokumenta

Zakon o fiskalnim kasama 0 232 downloads

...

Izdavanje računa preko fiskalne kase

Koji su fiskalni dokumeti?

Fiskalni dokumenti su:

 • fiskalni račun,
 • nalog za ispravku,
 • presek stanja,
 • dnevni izvještaj,
 • periodični izvještaj i
 • drugi posebni dokumenti, koji sadrže fiskalni logo, definisani Zakonom o fiskalnim kasama i odgovrajućim pravilnikom.

Kako se na fiskalnoj kasi evidentira avansno plaćanje?

Privredni subjekt je u momentu prometa dobara, odnosno po izvršenoj usluzi dužan da izda fiskalni isečak, odnosno evidentira promet preko fiskalne kase, nezavisno da li je naknadu za promet dobara, odnosno promet usluga primio unapred kao avansnu uplatu.

Koliko gotovog novca može biti u kasi na početku radnog dana?

Privredni subjekt može deo gotovog novca evidentiranog u prethodnom dnevnom izveštaju koristiti za vraćanje kusura na početku sledećeg radnog dana, s tim što zatečena količina gotovog novca u kasi ne sme biti veća od zbira evidentiranog prometa u gotovom novcu u prethodnom dnevnom izveštaju i evidentiranog prometa u gotovom novcu u formiranom preseku stanja.

Da li je obavezno evidentirane usluge iznajmljivanja vozila?

Privredni subjekt koji ostvaruje promet vršenjem usluge iznajmljivanja vozila u okviru delatnosti 71100 (Iznajmljivanje automobila) fizičkim licima, dužan je da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se pomenuta usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Da li je dozvoljeno naknadno evidentiranje prometa preko fiskalne kase?

Naknadno evidentiranje prometa preko fiskalne kase po izdatim fiskalnim računima nije dozvoljeno, s obzirom da je privredni subjekt dužan da vodi evidenciju o blokovima izdatim u upotrebu na Obrascu EFRU – Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu. Takođe, privredni subjekt je dužan da promet evidentiran preko fiskalnog računa unese u knjigu dnevnih izveštaja, tako što u Obrascu EDI svakog radnog dana upisuje broj izdatih fiskalnih računa.

Postoji li potreba evidentiranja preko fiskalne kase prodaje dobara fizičkim licima preko sindikata?

Promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara fizičkim licima preko sindikata (prodaja preko sindikata na kredit), dužan je da evidentira preko fiskalne kase, i da u momentu isporuke dobara izda fiskalni isečak, nezavisno da li naknadu za dobra prima kasnije, a u bazi podataka fiskalne kase kao sredstvo plaćanja označava se ček.

Kako je definisana evidencija prometa preko fiskalne kase na festivalima i drugim kulturnim manifestacijama?

Lica koja imaju prostor u kome obavljaju delatnost, u konkretnom slučaju sedište privrednog subjekta, a koja su prema Zakonu u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalne kase, pri čemu promet dobara, odnosno usluga obavljaju van sedišta, u obavezi su da periodično priključuju fiskalnu kasu na terminal za daljinsko očitavanje koji se nalazi u sedištu. Period priključivanja definiše Poreska uprava preko komandi koje zadaje terminalu za daljinsko očitavanje, a koji se vizualno signalizira obvezniku od strane terminala za daljinsko očitavanje. Prilikom priključivanja terminala za daljinsko očitavanje, čitaju se podaci iz fiskalne memorije fiskalne kase i upisuju u terminal, posle čega se fiskalna kasa može odvojiti od terminala i ponovo koristiti van sedišta za evidentiranje prometa.

Kako se evidentira promet preko fiskalne kase ostvaren prodajom dobara pravnom licu u slučaju kada su korisnici tih dobara radnici preduzeća?

Promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara drugim pravnim licima ili preduzetnicima (promotivno – sindikalna prodaja), u slučaju kada su korisnici, odnosno kupci dobara fizička lica (radnici preduzeća), dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li je plaćanje izvršeno gotovinski ili bezgotovinski (virmanskom uplatom) na račun isporučioca dobra. U slučaju kada se plaćanje pomenutih dobara vrši na osnovu sindikalnih zaključnica na kredit, u bazi podataka fiskalne kase kao sredstvo plaćanja označava se “ček”.

Postoji li obaveza evidentiranja preko fiskalne kase prometa i usluga posrednika u saobraćaju?

Obzirom da delatnost 63400 (aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju) koju privredni subjekt obavlja za fizička lica, nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase članom 3. stav 3. Zakona, kao i Uredbom, promet koji ostvari privredni subjekt pružanjem usluga carinjenja, zastupanja pred državnim organima i službama, parkiranja, skladištenja, pretovara, utovara, uzorkovanja, pakovanja i sl. fizičkim licima, dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li se naplata vrši gotovinski preko blagajne ili bezgotovinskom uplatom na račun privrednog subjekta pružaoca usluga.

U slučaju postojanja više fiskalnih kasa u maloprodajnom objektu, postoji li potreba formiranja dnevnih izveštaja za sve fisklne kase bez obzra da li je bilo prometa?

Privredni subjekt koji ima potrebu za formiranjem više naplatnih mesta u jednom maloprodajnom objektu, odnosno ima potrebu za rezervnom fiskalnom kasom, saglasno navedenim odredbama Zakona, dužan je da fiskalizuje sve kase na kojima vrši evidentiranje ostvarenog prometa, kao i rezervnu fiskalnu kasu. U slučaju kada privredni subjekt u svom maloprodajnom objektu ima više fiskalizovanih kasa, a evidentira promet samo preko jedne fiskalne kase dužan je da formira i odštampa dnevni izveštaj za sve fiskalne kase koje se nalaze u maloprodajnom objektu, bez obzira što je stanje dnevnog izveštaja nula. Ukoliko obveznik koji ima više naplatnih mesta u svom objektu ukine jedno ili više naplatnih mesta, odnosno oceni da mu jedna od fiskalnih kasa nije potrebna, može podneti zahtev za defiskalizaciju fiskalne kase.

Obaveza formiranja dnevnog izveštaja ako je na dnevnom izveštaju stanje nula?

Privredni subjekt, je dužan da formira i štampa jednom dnevno na kraju rada dnevni izveštaj, bez obzira da li je i koliko prometa ostvario dnevno prometom dobara, odnosno pružanjem usluga i dužan je da nabavi i priključi terminal za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja iz fiskalne kase.
Promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara ili vršenjem usluga, dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li se naplata vrši gotovinski ili bezgotovinskom uplatom na račun privrednog subjekta koji prodaje dobra, odnosno pruža usluge.

Kada postoji obaveza izdavanja gotovinskog računa?

U slučaju kada se vrši promet dobara na malo pravnom licu ili preduzetniku, privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da formira, odštampa i izda fiskalni isečak iskalne kase čime je evidentiran i taj promet. Privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da pravnom licu ili preduzetniku izda i račun ili drugi dokument u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost i da u tom računu (fakturi) upiše broj fiskalnog isečka na osnovu koga je promet evidentiran preko fiskalne kase.

Ovako označen račun (sa upisanim brojem fiskalnog isečka) služi kupcu dobra (pravno lice i preduzetnik) za pravdanje plaćanja u gotovom novcu, odnosno za isplatu gotovog novca u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom.

Kako se menja adresa objetka?

Šta se radi u slučaju promene adrese ili premeštanja fiskalnog uredjaja iz objekta u objekat?

Promena adrese maloprodajnog objekta ( ili trajno premeštanje fiskalne kase ili fisklanog printera) u okviruistog subjekta (isti PIB), vrši se tako što korisnik kase predaje obrazac ZPO svojoj poreskoj upravi, od koje će dobiti novo rešenje. Na osnovu novog rešenja ili predatog ZPO ( overenog od strane poreske uprave ) serviser sme izvršiti promene adrese na kasi.

Poreskoj upravi na kojoj je registrovana firma predaje se:

 • Kopija osnovnog rešenja o fiskalizaciji
 • ZPO obrazac popunjen i overen ( u dva primerka )
 • Dokument:
  – Ako se radi o pravnom licu: Odluka ovlašćenog lica o prommeni adrese objekta.
  – Ako se radi o preduzetniku: Kopiju rešenje iz APR-a o promeni adrese objekta.

Da li se izadaje račun za bezgotovinsko plaćanje?

Obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja.

Koji su obrasci potebni u maloprodaji?

U maloprodajnom objektu pored fiskalne kase ili fiskalnog printera potrebno je da imate:

 • Ugovor o servisiranju, tehničkoj podršci i održavanju fiskalnog uredjaja sa ovlašćenim servisom
 • Rešenje o fiskalizaciji fiskalog uredjaja
 • Istaknut Obrazac o obavezi izdavanja fiskalnog isečka (OB)
 • Istaknuto obaveštenje “UZMITE RAČUN” (OBFM)
 • Knjigu evidencije dnevnih izveštaja (EDI)
 • Blok naloga za ispravku (NI)
 • Blok fiskalnih računa (FR)
 • Blok evidencije o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu (EFRU)

Šta je GPRS terminal?

Terminal je uređaj za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalne kase ili fiskalnog štampača koji osigurava dvosmernu komunikaciju sa fiskalnim uređajem i bežičnu dvosmernu komunikaciju sa serverom Poreske Uprave, čime omogućava zadavanje komandi od servera PU, očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja i prenos tih podataka do servera PU.

Da li postoji obaveza defiskalizacije fiskalne kase?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00116/2007-04 od 16.7.2007. god.)

Odredbom člana 39. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04) propisano je da organ nadležan za vođenje odgovarajućeg registra može izvršiti brisanje obveznika iz tog registra kada obveznik podnese dokaz o brisanju iz registra fiskalizovanih kasa zbog prestanka obavljanja delatnosti obveznika.

Dokaz o brisanju obveznika iz registra fiskalizovanih kasa je rešenje Poreske uprave o brisanju obveznika iz registra fiskalizovanih kasa zbog prestanka obavljanja delatnosti  obveznika.

Pre dobijanja rešenja obveznik je dužan da fiskalnu kasu preda ovlašćenom servisu. Ovlašćeni serviser, u prisustvu ovlašćenog radnika Poreske uprave, skida fiskalni modul i preuzima sve podatke iz fiskalne memorije fiskalne kase, o čemu se sastavlja zapisnik.

Obveznik ima pravo da prisustvuje preuzimanju podataka iz fiskalne memorije. Ovlašćeni servis je dužan da modul zaliven za kućište fiskalne kase čuva dok Poreska uprava pismeno ne odobri njegovo uništavanje.

Fiskalni modul zaliven za kućište fiskalne kase uništava ovlašćeni servis u prisustvu komisije za uništavanje fiskalnog modula, koju obrazuje Poreska uprava od predstavnika ovlašćenog servisa i Poreske uprave.

O izvršenom uništavanju fiskalnog modula komisija sastavlja zapisnik. Saglasno odredbi člana 18. Pravilnika o postupku fiskalizacije, sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima i izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 140/04),  bliže je propisan postupak brisanja obveznika iz registra fiskalizovanih kasa zbog prestanka obavljanja delatnosti obveznika.

Poreski obveznik koji prestaje da obavlja delatnost dužan je da podnese zahtev za odjavu/prestanak obavljanja delatnosti na Obrascu IPU-1 zaokruženjem opcije 4 – Odjava/Prestanak obavljanja delatnosti, preko ovlašćenog servisera.

Po prijemu  Obrasca IPU-1, poreski organ telefonskim putem obaveštava ovlašćeni servis o datumu i vremenu kada će postupiti po zahtevu obveznika za brisanje fiskalne kase iz registra fiskalizovanih kasa zbog prestanka obavljanja delatnosti, koji ne može biti duži od dva dana od dana prijema Obrasca IPU-1 od strane poreskog organa.

Postupak brisanja otpočinje tako što ovlašćeni serviser u ovlašćenom servisu, u prisustvu ovlašćenog radnika poreskog organa i poreskog obveznika, ako to želi, najpre proverava da li je IB fiskalne kase identičan IB navedenom u dokumentaciji za fiskalnu kasu.

Ovlašćeni radnik poreskog organa proverava da li su fiskalna i programska plomba verodostojne i neošteđene, pa ako su rezultati tih provera pozitivni, dozvoljava ovlašćenom serviseru da iz fiskalne memorije odštampa periodični izveštaj za period od datuma i vremena odštampanog prvog fiskalnog isečka, pa do datuma i vremena odštampanog poslednjeg fiskalnog isečka zabeleženog u fiskalnoj memoriji, sa svim promenama poreskih stopa i svim resetima.

Kada ovlašćeni radnik poreskog organa primi periodčni izveštaj, dozvoljava ovlašćenom serviseru skidanje fiskalne plombe i fiskalnog modula iz fiskalne kase. Posle skidanja fiskalnog modula, ovlašćeni radnik poreskog organa popunjava i potpisuje Obrazac IPU-1. O postupku skidanja fiskalnog modula ovlašćeni radnik poreskog organa sastavlja zapisnik.

Na osnovu zapisnika, poreski organ donosi rešenje o brisanju fiskalne kase iz registra fiskalizovanih kasa zbog prestanka obavljanja delatnosti, najkasnije narednog radnog dana od dana sastavljanja zapisnika.

Na osnovu donetog rešenja Poreska uprava, najkasnije narednog dana od dana donošenja rešenja, briše fiskalnu kasu iz registra fiskalizovanih kasa. Odjava fiskalne kase obavezno se evidentira u delu 7. servisne knjižice fiskalne kase i overava potpisima i pečatima ovlašćenog servisera i ovlašćenog radnika poreskog organa.

Na isti način, saglasno članu 18. Pravilnika, postupa se i kod brisanja obveznika iz registra fiskalizovanih kasa zbog prestanka obavljanja jedne od registrovanih delatnosti (privrednog subjekta koji i dalje postoji i posluje) u propisanom registru.

Prema tome, u skladu s navedenim članom Zakona, kao i navedenim Pravilnikom, a imajući u vidu da je privredni subjekt privremeno prestao da obavlja delatnost za koju je propisana obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, Ministarstvo finansija je mišljenja da je privredni subjekt koji privremeno prestane da obavlja delatnost za koju je propisana obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase dužan da defiskalizuje fiskalnu kasu, odnosno da izvrši brisanje iz registra fiskalizovanih kasa.

Takođe, Ministarstvo finansija napominje da kada privredni subjekt ponovo otpočinje obavljanje delatnosti dužan je da fiskalizuje fiskalnu kasu, odnosno da se upiše u registar fiskalnih kasa, u skladu sa članom 38. Zakona.

Servisiranje fiskalnih kasa

Da li je tehnički pregled obavezan?

Ovu tematiku je Zakon o fiskalnim kasama jasno definisao Članom 30 gde kaže: “Obveznik je dužan da jednom godišnje obavi tehnički pregled fiskalne kase. Rok iz stava 1 ovog člana računa se od dana prve fiskalizacije fiskalne kase.
Tehnički pregled iz stava 1 ovog člana ovlašćeni serviser je dužan da izvrši u roku iz člana 29 stav 1 ovog zakona i isti upiše u servisnu knjižicu. Tehnički pregled iz stava 1 ovog člana naročito obuhvata:

 • stanje servisne, programske i fiskalne plombe,
 • čišćenje štampača
 • proveru ispravnosti rada fiskalne kase pomoću funkcija iz člana 4 tačka 8 ovog zakona.

Troškove tehničkog pregleda snosi obveznik čija se visina utvrđuje ugovorom o servisiranju.

Website Security Test