Webimpuls

Aplikacija za tarifiranje telefonskih razgovora

GALEB GTE – ELEKTRONIKA je razvio WebImpuls kao WEB-server aplikaciju za prikupljanje, čuvanje i obradu detaljnih informacija o obavljenim razgovorima sa kućnih telefonskih centrala. Web site aplikacije je dostupan računarima u LAN mreži, a preko modema, rutera ili Access servera i u WAN okruženju. Radne stanice klijenata za pristup koriste standardni Web browser (MS Internet Explorer, Netscape Navigator, …). Aplikacija omogućava istovremeni pristup više klijenata serveru.

webimpulssema

Iskustvo koje GALEB TELEKOMUNIKACIJE – ELEKTRONIKA poseduje na polju računarskih aplikacija za obradu informacija sa telefonskih centrala (preko 250 instalacija sopstvenih programa) primenjeno je u razvoju WebImpuls-a uz implementaciju savremene WEB server – klijent arhitekture.

Osnovne karakteristike: WebImpuls V.2.6.2

 • Web server aplikacija, neograničen broj autorizovanih korisnika koji pristupaju aplikaciji
 • Klijenti u LAN-u ili udaljeni
 • Mogućnost rada kompletne aplikacije na lokalnom računaru, bez spoljnih klijenata
 • Intuitivan korisnički interfejs, procesiranje informacija u realnom vremenu
 • Mogućnost povezivanja na dva serijska porta centrale: za tarifu i za održavanje
 • Telnet pristup održavanju centrale iz mreže
 • Obrada podataka neposredno po završetku veze
 • Integrisana MySQL baza podataka sa integrisanim alatom za održavanje (Data Base Utility)
 • Definisanje modela tarifiranja u aplikaciji
 • Broj tarifnih impulsa se prima od centrale ili generiše u aplikaciji
 • Generisanje različitih izveštaja: za zahtevani period, tražene lokale, birane brojeve, skupe razgovore, itd., ili kombinacija ovih kriterijuma
 • Podržane različite telefonske centrale
 • Više različitih centrala na jednom serveru
 • Arhiviranje podataka na posebnom medijumu
 • Štampanje željenih podataka
 • Opcija za Telnet udaljeni pristup centrali
 • Konverzija baze podataka u MS Excel za potrebe dodatnih obrada
 • Dvojezični pristup aplikaciji: srpski – engleski
 • Zaštita aplikacije od neovlašćene instalacije
 • Autorizovani pristup: posebna prava za pristup tarifnim podacima i za pristup centrali
 • Poziv službenih brojeva se posebno označava i sabira u izveštaju

Zahtevi za resursima

Personalni računar na kome se izvršava Microsoft Windows 98/NT/ME/2000/XP i koji je vezan u lokalnu mrežu (LAN) da bi se omogućio višekorisnički pristup. Preporučujemo MS Windows 2000/XP Professional.

Softverski resursi:

 • Apache Web server. Moguć rad sa MS IIS serverom na istom računaru
 • MySQL database server
 • PHP v.4.01 ili noviji

Hardverski resursi, minimum:

 • Procesor Pentium 2, 600MHz, 128M RAM
 • 5M na disku za sistemske fajlove, 1M za svakih dodatnih 7000 tarifnih rekorda
 • 1 ili 2 serijska porta (za vezu sa telefonskom centralom)
 • CD za potrebe instalacije
 • Štampač (mrežni ili vezan na računar)

Sistemske mogućnosti

Administracija:

 • Konfiguracioni parametri
 • Komunikacija (COM port, brzina, paritet, broj stop bita)
 • Parametri centrale (tip, kod izlaska u javnu mrežu, …)
 • Korisnici (ime, lozinka, nivo pristupa)
 • Odeljenje, Lokali
 • Zaposleni (ime, odeljenje, lokal, mail, kućna adresa i telefon,…)
 • Tarifni model (cena impulsa, pozivni brojevi, definisanje zona za lokalne, međugradske, međunarodne, mobilne veze, …)

Sortiranje lista svih navedenih podataka po bilo kojoj koloni

Pretraživanje podataka navođenjem punog ili delimičnog naziva podatka

Report: pretraživanje podataka o telefonskim razgovorima po više kriterijuma: Broj lokala, Birani broj, Datum i vreme, Broj prenosnika, Odeljenje, Account kod, Minimalni i/ili maksimalni broj impulsa. Kao filter za pretraživanje može se zadati kombinacija više navedenih uslova: npr. moguće je izlistati koje je sve pozive u okviru mobilne mreže ostvario dati lokal u traženom periodu, ili koji lokali i kada su birali određeni telefonski broj.
Četiri nivoa korisnika: administrator sa svim pravima, korisnik koji može da pregleda sve izveštaje, korisnik koji pregleda izveštaje jednog odeljenja, PBX administrator koji ima pristup centrali
Telefonski imenik ne zahteva lozinku
Arhiviranje podataka za potrebe kopiranja podataka na drugi medijum (disketa, CD) ili oslobađanje hard diska računara. Arhivirani podaci se mogu pregledati i po potrebi vratiti u tekuću bazu podataka
Data Base Utility kao integralni deo aplikacije oslobađa administratora potrebe da koristi eksterne programe za održavanje baze. Rad nad bazom omogućava funkcije Check, Analyse, Optimize, Repair, Restore
Konverzija u MS Excel omogućava dodatnu obradu podataka prema spečificnim potrebama korisnika.

Tehnička podrška

Sa isporukom aplikacije korisnik stiče pravo na nadogradnju novih osobina u toku sledećih 12 meseci.
GALEB TELEKOMUNIKACIJE – ELEKTRONIKA može da ponudi isporuku po sistemu ključ u ruke:

 • Nabavka i konfigurisanje samog računara
 • Isporuka i instalacija modula napajanja –48VDC koji napaja server sa istog izvora (sa akumulatorima) kao i telefonsku centralu čime se obezbeđuje rad računara i po nestanku mrežnog napajanja 220V
 • Isporuka i instalacija Microsoft Windows operativnog sistema (GALEB TELEKOMUNIKACIJE – ELEKTRONIKA je Microsoft Certified Partner)
 • Instalacija Web i MySQL servera, drugih potrebnih programa i same aplikacije WebImpuls
 • Povezivanje sa centralom i LAN mrežom, podešavanje parametara centrale, puštanje u rad . Obuka korisnika u toku same instalacije na objektu je dovoljna za uspešan rad i održavanje aplikacije.

webimpulsprva

 • WebImpuls ovog trenutka podržava telefonske centrale: OMNI-S, GTD-1000, Selta S@E IPX, BusinessPhone 50 i 250, MD110, Panasonic, Teldico, Siemens HiPath, a može se prilagoditi svakoj centrali koja generiše i šalje izveštaje o obavljenim razgovorima
Galeb Group Facebook Page