Osnovni podaci - Galeb System - GALEB
Dobro došli na web sajt kompanije GALEB ** Welcome to Galeb company Website

Osnovni podaci – Galeb System

Naziv pravnog lica: Galeb System d.o.o.

Sedište: Šabac

Adresa: Pocerska 111

Mat.broj: 20137738

PIB: 104478592

Obveznik PDV: Da

Odgovorno lice: Ivan Spasojević

Tekući račun:105-13280-56 AIK Banka Srbija

Telefon: 015-367-700, 367-718
Fax: 015-367-788
Mail: office@galeb.com

Direktor preduzeća: Ivan Spasojević

NAZIV FIRME MATIČNI BROJ PIB ŠIFRA
DELATNOSTI
TELEFON I FAX ADRESA
GALEB 07359144 07359144 2823 Tel: 015/ 367 700
Tel: 015/ 367 718
Fax: 015/ 367 788
Pocerska 111
15000 Šabac
GALEB METAL PACK 20594209 106404295 2591 Tel: 015/ 367 700
Fax: 015/ 367 788
Pocerska 111
15000 Šabac
GALEB SIGNALIZACIJA 20841982 107638599 2790 Tel: 011/ 314 8000
Fax: 011/ 610 7164
Pocerska 111
15000 Šabac
PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA ZIMPA – UB 07098561 101349457 2599 Tel: 014/ 411 120
Fax: 014 411 680
7. jula 2
14210 Ub
SIGMA 08008965 100959884 2651 Tel: 024/ 567 400
Fax: 024/ 567 400
Čantavirački put bb
24000 Subotica


POLITIKA

INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

“GALEB SYSTEM” utvrđuje politiku integrisanog sistema menadžmenta radi obezbeđenja da proizvodi ispunjavaju iskazane i neiskazane realne zahteve korisnika i važećih standarda, zakona i drugih propisa koji se odnose na identifikovane značajne aspekte životne sredine i značajne rizike za zdravlje i bezbednost i da budu izrađeni u okruženju koje ispunjava sve zahteve koji se odnose na zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu i bezbednosti proizvoda.
Pomenute ciljeve i namere “GALEB SYSTEM” ostvaruje uspostavljanjem, primenom i stalnim poboljšavanjem integrisanog Sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015), zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015) i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS 18001:2007), koji uključuje:

 • primenu mera za povećanje zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana;
 • stalno praćenje svetskih trendova proizvoda iz svog asortimana;
 • ostvarivanje liderske uloge rukovodstva;
 • uvek vrhunski kvalitet i bezbednost svih svojih proizvoda;
 • aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima proizvodnje;
 • utvrđivanje procesa koji doprinose zadovoljstvu korisnika i upravljanje njima;
 • dosledna kontrola proizvoda i upravljanje procesima nabavke, proizvodnje, finalizacije i skladištenja u skladu sa principima ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007.
 • razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima;
 • stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda i procesa proizvodnje;
 • odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka;
 • preduzimanje svih potrebnih mera u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu u vidu emisija u vazduh, ispuštanja u vodu, zagađivanja zemljišta i odlaganja opasnog i neopasnog otpada;
 • racionalnu potrošnju energenata i prirodnih resursa neophodnih za realizaciju proizvodnog programa;
 • brigu o zdravlju zaposlenih i bezbednim uslovima rada preventivnim delovanjem na sprečavanju ili minimiziranju uticaja buke, vibracija, opasnih materija, povišenih radnih temperatura, opreme, transportnih sredstava i ostalih rizika na zaposlene i posetioce;
 • obuku i razvijanje svesti svih zaposlenih o potrebi i značaju njihovog angažovanja i doprinosa uspešnom funkcionisanju integrisanog sistema.

Politika integrisanog sistema menadžmenta “GALEB SYSTEM” dostupna je i periodično se razmatra sa zaposlenima, zainteresovanim stranama i ostalim eksternim javnostima.

Šabac, mart 2020.   Direktor Nataša Marković

Dokument možete ovde preuzeti

POLITIKA KVALITETA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

“GALEB SYSTEM” utvrđuje ovu politiku kvaliteta radi obezbeđenja da proizvodi ispunjavaju iskazane i neiskazane realne zahteve korisnika i važećih standarda, zakona i drugih propisa koji se odnose na identifikovane značajne aspekte životne sredine i značajne rizike za zdravlje i bezbednost i da budu izrađeni u okruženju koje ispunjava sve zahteve koji se odnose na zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu.
Namera Galeb System je da uvek bude među vodećima na tržištu u pogledu kvaliteta izrade softvera, kancelarijske opreme i pratećih artikala kao i servisa elektrotehničke opreme uz uvažavanje svih aspekata zaštite živote sredine.
Pomenute ciljeve i namere Galeb System ostvaruje uspostavljanjem, primenom i stalnim poboljšavanjem integrisanog Sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015), zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015) koji uključuje:

 • Korišćenje tehnologija i materijala koji su ekološki najprihvatljiviji za životnog veka proizvoda i nakon životnog veka;
 • Korišćenje materijala koji ima najmanji ugljenični otisak od faze sirovine do konačnog zbrinjavanja proizvoda kao otpada
 • stalno praćenje svetskih trendova proizvoda iz svog asortimana;
 • ostvarivanje liderske uloge rukovodstva;
 • aktivno učešće zaposlenih u smanjenju količine otpadnih materijala;
 • razvijanje partnerskih odnosa sa korisnicima i isporučiocima;
 • odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka; analiza rizika
 • preduzimanje svih potrebnih mera u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu u vidu korišćenja energenata, emisija u vazduh, ispuštanja u vodu, zagađivanja zemljišta i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada;
 • racionalnu potrošnju svih prirodnih resursa neophodnih za realizaciju delatnosti;
 • brigu o zdravlju zaposlenih i bezbednim uslovima rada preventivnim delovanjem na sprečavanju ili minimiziranju uticaja buke, vibracija, opasnih materija, povišenih radnih temperatura, opreme, transportnih sredstava i ostalih rizika na zaposlene i posetioce;
 • obuku i razvijanje svesti svih zaposlenih o potrebi i značaju njihovog angažovanja i doprinosa uspešnom funkcionisanju integrisanog sistema.

Politika kvaliteta zaštite životne sredine Galeb System dostupna je i periodično se razmatra sa zaposlenima, i eksternim zainteresovanim stranama.

Šabac, mart 2020.   Direktor Nataša Marković

Dokument možete ovde preuzeti

Website Security Test